Thông tin hữu ích

Thông tin hữu ích, ý nghĩa của từ.