Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website : thichchiase.net

 1. Quyền sở hữu: Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, biểu tượng, logo, nhạc, video, phần mềm, và các tài liệu khác, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên được phép sử dụng.
 2. Sử dụng hợp lý: Bạn được phép truy cập và sử dụng nội dung trên trang web này cho mục đích cá nhân hoặc doanh nghiệp, nhưng không được sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền bá, cấp phép hoặc bán bất kỳ phần nào của nội dung này.
 3. Trách nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào trên đó. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do người dùng đăng tải lên trang web.
 4. Điều chỉnh: Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Bạn cần phải đọc và tuân thủ Điều khoản sử dụng mới nhất khi truy cập và sử dụng trang web.
 1. Quyền của chúng tôi: Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước hoặc giải thích.
 2. Liên kết đến trang web khác: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bảo mật của các trang web đó.
 3. Pháp lý: Điều khoản sử dụng này được quản lý và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.
 4. Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu về Điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại thichchiase.net@gmail.com
 5. Thông tin liên hệ Thích Chia Sẻ

  Địa chỉ: Thôn Nam An, Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội 100000, Việt Nam
  Điện thoại: 0922192668

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 1/2/2023.